Home

 

INLOGGEN

Privacy Statement

 

VD detachering houdt zich aan de wetgeving rond de bescherming van persoonsgegevens. Alle privacygevoelige informatie die je aan ons verstrekt, valt onder deze privacyverklaring.

 

In dit privacy statement informeert VD detachering je over het gebruik van jouw persoonsgegevens. Ons advies aan je is om dit privacy statement aandachtig door te nemen.

 

VD detachering verwerkt jouw persoonsgegevens vanaf het moment dat je deze bij ons achterlaat. Dit kan telefonisch, per e-mail of door gegevens in te vullen via de website.

 

Jouw gegevens worden gebruikt voor de normale bedrijfsdoeleinden van VD detachering. Het bedrijfsdoel van VD detachering is het bemiddelen van kandidaten en medewerkers ter beschikking aan opdrachtgevers stellen. Jouw aangeleverde persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de privacywet- en regelgeving hieraan stelt.

 

 

Persoonsgegevens

 

De persoonsgegevens die worden verzameld heb je zelf aangeleverd en je bepaalt zelf welke gegevens je aan ons verstrekt, echter zijn enkele gegevens verplicht om aan VD detachering door te geven. VD detachering gebruikt deze gegevens uitsluitend om jou onder de aandacht te brengen van onze opdrachtgevers, zodat we je zo snel mogelijk aan een baan kunnen helpen.

 

 

Doeleinden en grondslagen verwerking van persoonsgegevens

 

De persoonsgegevens worden door VD detachering enkel verwerkt voor de volgende doeleinden:

 

* De uitvoering van de overeenkomst met je;

 

* Het informeren over onze dienstverlening;

 

* Kwaliteits- en managementdoeleinden, zoals interne controles, audits, accountantscontrole en certificeringen;

 

* Het voldoen aan wettelijke verplichtingen die op VD detachering rusten;

 

* Het voldoen aan een gerechtelijk bevel of vonnis.

 

De persoonsgegevens worden slechts verwerkt, indien aan een van de volgende voorwaarden (grondslagen) is voldaan:

 

* Het is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op VD detachering rust;

 

* Jij hebt toestemming gegeven;

 

* Het is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van VD detachering of een derde.

 

 

Bewaartermijnen

 

VD detachering bewaart de gegevens volgens de wettelijke gestelde bewaartermijn en niet langer dan nodig.

 

Bescherming persoonsgegevens

 

VD detachering heeft verschillende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik en onrechtmatig of ongeautoriseerde vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking, verkrijging of toegang. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan verwerkers die namens ons diensten verlenen en/of opdrachten uitvoeren is VD detachering met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

 

 

Jouw rechten

 

Je hebt de volgende rechten op grond van de geldende wet- en regelgeving de volgende rechten:

 

* Om inzage te vragen in jouw persoonsgegevens;

 

* Om rectificatie van onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen; om onvolledige informatie compleet te maken;

 

* In bepaalde gevallen om jouw persoonsgegevens te laten wissen;

 

* In bepaalde gevallen om jouw persoonsgegevens te laten “beperken”;

 

* In bepaalde gevallen om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;

 

* In bepaalde gevallen om jouw persoonsgegevens te verkrijgen en over te dragen;

 

* Om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; Het kon zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht om jouw verzoek te weigeren, in dat geval zal VD detachering de weigering toelichten.

 

Voor de uitvoering van bovenstaande rechten, kunt je een e-mail zenden naar info@vddetachering.nl.

 

 

Wijzigingen van het privacy statement

 

Dit privacy statement kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, indien nieuwe wet- en regelgeving daartoe aanleiding geeft. Het meest actuele privacy statement is altijd op onze website te raadplegen.

 

 

Contact

 

Mocht u vragen of klachten hebben met betrekking tot het privacy statement van VD detachering, neem dan contact met de contactpersoon Bescherming persoonsgegevens. Dit kan per e-mail via info@vddetachering.nl of per post naar Heemraadssingel 103, 3022CB Rotterdam t.a.v. VD detachering. U kunt ons telefonisch bereiken op telefoonnummer 0102362383. VD detachering zal jouw vragen of klachten in behandeling nemen en daar uiterlijk binnen één maand op reageren.

 

Werkgevers

Werknemers

• De praktijk

© 2017 VD Detachering B.V.  |  website door Gorillo

010 – 236 23 83

info@vddetachering.nl

Heemraadssingel 103

3022 CB Rotterdam

 

Zutphenseweg 6

7418 AJ Deventer